Make your own free website on Tripod.com

риятел на Детето*

Е лицензирана частна детска градина, за деца от 3 - 7 г,
с усилено изучаване на изкуства и езици.

УЧЕБНА  ПРОГРАМА

..

 

 
 КОМПЛЕКС ОТ ДЕЙНОСТИ КАТО СЪСТАВНА ЧАСТ ОТ 
ОБРАЗОВАТЕЛНО-ВЪЗПИТАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС: 
В своята комплексна общност, всички образователно-възпитателни дейности допринасят за развитието на определени умения и способности, опитности и 
поведенчески навици, като
допълват, обогатяват и улесняват етапите на това развитие: 
 • Физическото възпитание - Внимание към тялото, чувство за физическо усилие, преодоляване на леност и умора, воля, търпение и т.н. 
 • Дейностите свързани с овладяване на езика, подпомагат правилното разбиране и оценка на мотиви и действия.
 • Математиката развива логичното мислене. 
 • Естетическите дейности изострят и облагородяват чувствителността по отношение на ценностите.
 •  Навиците за организиране на работата, отчитане на резултатите , правилата и забраните при различни уроци и игри , умствените и физически усилия, изискванията за обективност,
  осмислянето на заобикалящата действителност, свидетелствата и 
  поучителните послания от миналото, с които децата се запознават в процеса на обучение, допринасят съществено за утвърждаване на нравствеността, активизиране на мисловната дейност и омекотяване реакциите на противопоставяне спрямо другите. 

   
  Прилага се балансиран подход за стимулиране на спонтанните реакции и автономните прояви от една страна, и от друга, за внушаване уважение и зачитане към нормите на обществен живот. 
  Организацията и разпределението на дейностите сред децата в групата, предразполагат към самостоятелност и активност, съчетани с уважение на труда и изявите на другите, взаимопомощ и чувство за отговорност.

  Нашите изисквания към преподавателския състав наред с високата професионална
  квалификация са следните: 
   
 • Всички обяснения и разсъждения да бъдат пригодени в съответствие с емоционалната и интелектуална зрялост на децата. 
 • Въздържане от коментари и бележки, които биха били пречка за свободното излагане на детските мнения. 
 • Въздържане от емоционални оценки, които биха оскърбили чувствата на някое от децата / в личен, социален, расов, верски , или философски план/. 
 • Екипът периодично споделя със своите колеги и особено с родителите резултатите от учебно-възпитателната дейност, конкретния опит и  впечатления,  задоволството и тревогите от работата с децата, тъй като приемаме за основен принципа, че УЧИТЕЛЯТ И ВЪЗПИТАТЕЛЯТ СПОДЕЛЯТ С РОДИТЕЛИТЕОТГОВОРНОСТТА ЗА ВЪЗПИТАНИЕТО НА ДЕТЕТО. 

  Допълнителните занимания включващи елементи на изкуствата / Музика, поезия, театър, танц, изобразително и приложно изкуство/, освен голямата си роля за естетическото възпитание на
  децата, допринасят съществено и за подсилване интереса към всички изучавани предмети.      
   
  Включени в различна степен при началното навлизане на децата в материята на "cериозните" дисциплини / математика, български език и литература, природознание, история, география и др./ като средство за онагледяване, и емоционално обогатяване,те са не само добра илюстрация, но и действен фактор за разбиране, пълноценно възприемане и запаметяване. 
   Работата в това направление няма за цел постигане на майсторски резултати, а изработване на вкус към красивото, разбиране за непреходността на художествените ценности, възпитание на
  ценителство, уважение към трудда и таланта на големите творци и желание за развитие на собствените способности.
   

   Links Photo Gallery

  БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

  Допълнителни дейности:
  1.Рецитация
  2.Театър
  3.Съчинение и преразказ.
  4. Правоговор
   
  РАННО ЧУЖДОЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ
  Началното езиково обучение започва с въвеждане на теми и понятия от малкия кръг на добре познатия на децата свят, който постепенно се разширява по посока към обществото и околната среда. Уроците са разпределени по теми: "Кой съм аз", "Моето семейство", "Моят дом", "Моите приятели", като с постепенното обогатяване на речниковия запас, преминават през квартала,
  градът и селото, парк, гора, планина, флора и фауна, дейности и професии, страни и народи и т.н.
  Чрез средствата на изкуството, детската игра и целенасочената трудово-приложна дейност, едновременно с разширяване знанията и разбирането на децата за света около тях, се въвеждат все повече нови понятия и думи, обогатяващи езиковият фонд, които впоследствие, чрез средствата на изкуството, целенасочената трудово-приложна дейност и забавната игра се
  упражняват, затвърдяват и стават лесно произносими и свободно говорими. Изучаването на новия език повишава интереса на децата към общуването между отделни хора и цели общности, към бита и културата на различни народи по света. В процеса наезиковото обучение, едновременно с новите думи, се изясняват и осмислят основни понятия из областта на етиката и морала, подпомага се добронамереното и свободно общуване на децата, както в тяхнотто постоянно обкръжение, така и с лица и групи извън него.
   
   
  Английски Език
  Съпътстващи програми. Спомагателни дейности :
  /във връзка с изучаваните думи и фрази/
       Художествено слово /театър/: Звукоподражателни и словести игри.
       Театрализирани диалози, стихотворения, сценки.
       Музика:  Ритмична реч, песни и броилки, музикални игри.
       Изобразително  и приложно изкуство: Рисуване, оцветяване, апликации и
       колажи. / Свързани с темата на урока/
  Примерно разпределение на часовете по теми:
  1.  Поздрави. 2 урока по 3 учебни часа
  2.Фрази при запознанство.  2 урока по 3 учебни часа.
  3.Кой съм аз / Име, възраст, пол/. 1 урок - 4 учебни часа.
  4.Дом и семейство. 2 урока по 3 учебни часа. и т.н.
   
   
   
  МАТЕМАТИКА
   Програмата на МОН.
  Допълнителни дейности:
  Логически игри: / Съпоставяне, измерване, изчисление/
  Забавни игри /Броене, подреждане, съобразителност/
  Изобразително и приложно изкуство: /Оцветявяне, Очертаване,
  Конструиране, Пропорции/
  ЕСТЕТИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ: ИЗКУСТВО, КУЛТУРА

   ДЕЙНОСТИ ОТ ЕСТЕТИЧЕСКО ЕСТЕСТВО: 

       Благоприятстват развитието на творческите възможности и разностранните прояви на  детския израз.*
       Играят съществена роля при усъвършенстване на способността за възприятия и обогатяване на чувствителността.
       Важен фактор за социализацията и многостранната реализация на децата, спомагащ за осмислянето и овладяването на специфични техники и умения, приложими не само в конкретните области, но и в живота въобще.


   
   
  а/ Музикално-сценични дейности: Музика ; Театър ; Танц
  Участие и лично творчество.
       Възприемане и участие в съответни музикално-сценични форми, като илюстрация и спомагателен елемент към изучаваните предмети.
   
  Дейности из областта на пластичното творчество:
   
  Изобразително и Приложно изкуство*
  Експерименти с различни идеи, разнообразни техники и материали. 
       Илюстрация в котекста на преподаваните предмети.
  а/ Ръчни дейности:
       Сръчности и умения, фина моторика и прецизиране на движенията.
       Естетическо пробуждане, фантазия и творчество. 

   
       Уменията и сръчностите при действия с ръце са пряко свързани с мисловната дейност и в този смисъл, изискват упражняване и усъвършенстване, адаптиране към конкретни изисквания за постигане на определен резултат. Ръчните дейности са в тясна връзка с множество други дейности от естетически, утилитарен и технологичен характер, което спомага за свободата при избор на разнообразни идеи, средства и материали: 
        
   
  Допълнителните занимания включващи елементи на изкуствата, освен голямата си роля за естетическото възпитание на децата, допринасят съществено и за подсилване интереса към всички изучавани предмети.
  Работата в това направление няма за цел постигане на майсторски резултати, а изработване на вкус към красивото, разбиране за непреходността на художествените ценности, възпитание на ценителство, уважение към трудда и таланта на големите творци и желание за развитие на собствените способности.
  Включени в различна степен при началното навлизане на децата в материята на "сериозните" дисциплини / математика, български език и литература, природознание, история, география и др./ като средство за онагледяване, и емоционално обогатяване,те са не само добра илюстрация, но и действен фактор за разбиране, пълноценно възприемане и запаметяване.
  .

   Links Photo Gallery
  Запознаване с обществото, света и космоса:
  Приказно-познавателно пътешествие из понятийно-фактологичното пространство на предмети
  като:
  История; География; Обществознание; Екология; Астрономия
   
   
  ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЗАОБИКАЛЯЩАТА СРЕДА:
   
  Приобщаване към научното познание:
   
  В ранна училищна възраст, работата с децата в тази област включва дейности свързани с мобилизация и канализиране на естествените детски реакции като учудване, любопитство, желание за правене и видоизменение на различни неща. Подобни дейности активизират непосредствения интерес и загриженост на децата към заобикалящата физическа и духовна среда.
  Така, поставяйки си различни цели, използвайки различни подходи, и разнообразна мотивация, се постига взаимно допълване на познанията и допълнителна взаимна мотивация за продължаване и задълбочаване на изследователския процес.
   
   
  СЪПЪТСТВАЩИ ПРОГРАМИ:
  Природознание:
  Беседи, опити, демонстрации, изкуства, игри
  Теми :
  Човек и природа
  Годишни времена
  Света на Растенията:
  Семе, стебло, цвят, плод; Разнообразие на видовете.
  Природни кръговрати:
  Атмосфера; Вода; Хранителна верига
  Климат и Време
  Енергиен кръговрат:
  Слънце. Вода. Хранене при растения и животни/ 
    

   

  НРАВСТВЕНО И ГРАЖДАНСКО ОБУЧЕНИЕ:
   
   
   Links Photo Gallery
  Въвеждане в света на ценостите. Отчитане на противоречия от различно естество. Съзнание за преимуществата и отговорностите на свободата като възможност за избор и действие. Възможност и необходимост за оценка на собствените постъпки /чувство за отговорност. 
  Подобни цели при децата в раннна училищна възраст могат да се постигнат чрез системно изграждане на пакет от поведенчески навици и поддържане на благоприятен нравствено-социален климат.
   
     
   
  Игри и физически упражнения:
       Постигане на хармонично развитие, общо укрепване на здравето, физически комфорт и психическо равновесие. 
      Усъвършенстване координацията на движенията. Способност за запаметяване и промяна на жестове, пластичен и мимически израз,
       групови конфигурации /при музикални и театрализирани игри/.
   

   
  Най-силен интерес при децата в ранна училищна възраст предизвикват игрите: интелектуални, занимателни, състезателни, тематични, забавно-подвижни и спортни. Затова, необходимите познания, новата информация и неизбежната дидактика, трябва да намерят своята най-подходяща и приемлива за децата форма на за-бавна игра. Материалът залегнал в
  основната програма, се накъсва на отделни тематично свързани единици , които се предлагат на децата в няколко различни по вид занимателни форми, включващи както разширяващи възприятията и подсилващи познавателния ефект занимания в областта на изкуството, така и
  физически упраж-нения и забавни игри. Възприетите при всяка самостоятелна единица знания се проверяват и затвърдяват чрез периодични тестове, ребуси и състезания и театрализирани
  форми. Допълнително, в нравствен план, всяка отделна игра, със своите правила и резултати дава повод за обсъждане и оценка на нравствени категории и духовни ценности, / дилема и избор/, на мотивите и следствията при различни постъпки и взаимоотношения, на отделни примери и т.н.
   

  Интелектуално-развиващи:
  Ролеви; ситуационни; логически ;
  Подвижни: Срортни, театрални, музикално-ритмични, състезателни
  Спомагателни /интегрирани в урочните единици/:
   

  В своята програма за предучилищно и ранно училицно обучение "Приятел на Детето" отделя голямо внимание на интегрираните в урочните единици игри. Те подпомагат емоционалното и трайно възприемане на новите знания, повишават интереса на децата към преподавания материал и предпоставят по-висока адаптивност към следващи фази и процеси на обучение.

   

  Празници и Традиция -
   Лични, семейни, родови,
  национални, общочовешки
  празници.
   Бизнес-проходилка -
  Беседи, литературни примери,
  логически и ролеви игри,
  обсъждане, тестове

  Concept

  Home

  .

  Languages  Up  

  Physical Education

  Socialisation 

  Geography

  Music and Theatre 

   Links Photo Gallery